EU funded business development

EU Funding

EU-Funded Business Development Project

Kehä Caravan Tukku Oy (Buying Office Asia) has secured funding from the European Union for business development. The support for the project has been granted for the creation of a global trade platform that will be unveiled later. The funding has been utilized for the definition and planning of an entirely new global trade platform and a business plan that supports it. This support has been provided through the European Regional Development Fund, opening new opportunities for the growth and internationalization of our business.

Project Objectives

Kehä Caravan Tukku Oy (Buying Office Asia) is committed to providing its customers with a unique global buying office service. The development project aims to create a modern and cost-effective solution for global sourcing, removing barriers between markets and enhancing the opportunities for businesses of all sizes to engage in cost-effective, modern procurement. In addition to reducing barriers in international trade, the project aims to enhance business operations, especially from the perspectives of digitalization and the green economy.

Business Development Project

Our project focuses on strengthening and expanding our services, simultaneously improving customer experience and efficiency. We aim to introduce innovative solutions and leverage digitalization to enhance the quality and competitiveness of our services in the market. One of the project’s key objectives is to improve the transparency of international supply chains, thereby reducing risks in international purchasing and making global procurement more attractive.

EU Support and Future Opportunities

This project has received significant support from the European Union, through the European Regional Development Fund. This support enables us to invest in development and resources crucial for the expansion and improvement of our business.

Thanks to the European Union

We express our gratitude to the European Union and the European Regional Development Fund for this valuable support. It plays a crucial role in enabling the definition and planning for the new platform and the growth of our business.

Vipuvoimaa EU:lta

EU-rahoitettu liiketoiminnan kehittämishanke

Kehä Caravan Tukku Oy (Buying Office Asia) on saanut rahoitusta Euroopan unionilta liiketoiminnan kehittämiseen. Hankkeen tuki on myönnetty globaalia kaupankäyntiä edistävälle alustalle, joka tullaan julkaisemaan myöhemmin. Tuki on käytetty täysin uudenlaisen globaalia kauppaa edistävän alustan ja sitä tukevan liiketoiminnan määrittely- ja suunnittelutyöhön. Tämä tuki on myönnetty Euroopan Unionin aluekehitysrahaston kautta, ja se avaa uusia mahdollisuuksia liiketoimintamme kasvulle ja kansainvälistymiselle.

Hankkeen Tavoitteet

Kehä Caravan Tukku Oy (Buying Office Asia) on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen ainutlaatuista ostotoimisto-palvelua maailmanlaajuisesti. Kehityshankkeen tavoitteena on luoda moderni ja kustannustehokas ratkaisu globaaliin hankintaan, joka poistaa rajoitteita markkinoiden välillä ja tehostaa kaiken kokoisten yritysten mahdollisuuksia kustannustehokkaaseen, moderniin hankintaan. Kansainvälisen kaupan esteiden pienentämisen lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää yrityksien toimintaa etenkin digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta.

Liiketoiminnan Kehittämishanke

Hankkeemme keskittyy vahvistamaan ja laajentamaan palvelujamme, parantaen samalla asiakaskokemusta ja tehokkuutta. Pyrimme ottamaan käyttöön innovatiivisia ratkaisuja ja hyödyntämään digitalisaatiota parantaaksemme palvelujemme laatua ja kilpailukykyä markkinoilla. Yksi hankkeen tärkeimmistä tavoitteista on parantaa kansainvälisten toimistusketjujen läpinäkyvyyttä ja siten pienentää kansainvälisen ostotoiminnan riskejä ja tehdä kansainvälisestä hankinnasta yhä houkuttelevampaa.

EU-tuki ja Tulevaisuuden Mahdollisuudet

Tämä hanke on saanut merkittävää tukea Euroopan Unionilta Euroopan Unionin aluekehitysrahaston kautta. Tuki antaa meille mahdollisuuden investoida kehitykseen ja resursseihin, jotka ovat olennaisia liiketoimintamme laajentamisessa ja kehittämisessä.

Kiitos Euroopan Unionille

Haluamme kiittää Euroopan Unionia ja Euroopan aluekehitysrahastoa tästä arvokkaasta tuesta. Se on avainasemassa uuden kansainvälisen kaupankäynnin alustan kehittämisessä ja liiketoimintamme kasvun mahdollistamisessa.